تابلو امتیاز دهی به مسابقات کشتی (ScoreBoard)

امکانات : مدیریت کشتیگیران – ثبت خطا و ثبت امتیاز و …