تابلو امتیاز دهی به مسابقات کشتی (ScoreBoard)

تابلو امتیاز دهی به کشتیگیران (ScoreBoard) امکانات : مدیریت کشتیگیران - ثبت خطا و ثبت امتیاز و ...

سامانه مکاتبات اداری

سامانه مکاتبات اداری امکانات : مدیریت کاربران - صندوق مکاتبات - مدیریت مکاتبات شخصی - مدیریت ارجاع مکاتبات و ...