سامانه مکاتبات اداری

امکانات : مدیریت کاربران –  صندوق مکاتبات –  مدیریت مکاتبات شخصی  – مدیریت ارجاع مکاتبات  و  …

 

untitled-1

 

untitled-2